top of page

הסרט: עין העורב

אודות הסרט: עורב לבן יוצר הסרט(בעצמו), יש בסרט מידע שנאסף על גבי שנים, כל הזמן אני רואה מידע ורק מידע, וכל מידע מצטלב עם אחד השני, ואנשים לא מודעים להקשרים שיש בין כל מידע ומידע, אז החלטתי לחבר הכול לסרט, שזמן הסרט: 4:30:00 שעות, כל מידע מראה לך מה היה מוסתר ומה השאירו מאחור כדי לא נבין ונדע, עיצבו לנו היסטוריה שהם בנו לנו, כדי שישמרו לעצמם את הכוח והידע, העולם הישן היה יופי ופאר, אני החלטתי לקחת על עצמי את החשיפה הזאת כדי שלא תגידו לא אמרתי לכם, חצי שנה של עבודה קשה ובלי שום רווח עצמי, זה בשבילי שליחות ואתם מקבלים מה שלא הייתם מקבלים בזמן הקרוב או שכבר מאוחר, או לא בכלל הבורא בחר בי ועזר לי כדי לעזור לכם ולכל העולם, אני מקווה שהסרט יצא מספק מבחינת ידע אליכם, ושאני רואה שקר לא יכול לעצור

הכול מוסתר והאליטות נהנים מזה ואנחנו חושבים שהיה סוס ועגלה לפני 100 או 200 שנה, אבל לא היה חשמל ולא לפידים

העבר והעתיד זה ההווה: העבר תמיד יהיה ההווה כי מה שהיה כבר קיים, והעתיד הוא ההווה, כי מה שקיים מוסתר מאתנו בזמן ההווה ואז יצא לעתיד

נושא הסרט: הסרט מתחיל מתקופת <לפני> המבול

של נח, מראה לנו את העולם הישן מאדם וחווה

 

מתקדמים לתקופת מצרים העתיקה, כדי שניראה

מתי הטכנולוגיה התחילה, והיא התחילה משם ויש .אומרים גם לפני

 

מתקדמים לשנות ה-50 עד ה-80, ושם מגלים טכנולוגיה נוספת מהעולם הישן, מתקדמת מאוד ומוסתרת - כל זה העבר

 

מגיעים להווה: ובהווה יש תוכנית של הסדר העולמי החדש שהם: אילומינטי/הבונים החופשיים, ניראה מה הם כבר עשו ועושים עדיין

 

העתיד: אנחנו נבין את התוכנית למה שיגיע אלינו, ואיך העולם יהיה ויראה, שזה אג'נדה 2030 ואיך העולם שלנו מתפקד וניראה, תקבלו את היבשות המוסתרות

 

סוף העתיד: ניראה את פלישת החייזרים המזוייפת והמשך התוכנית האג'נדה 2030 - מדע וטכנולוגיה מתקדמת.

 

הכרת האויב: מי מנהל את העולם ומי מנהל את האילומינטי/הבונים החופשיים, ומי אחראי על הסבל שלנו בדורות שלמים - כוכב יעקב - הישרדות של האויב וכוכב יעקב - תדרי הריפוי של העולם הישן

 : המיוחדים חשוב לדעת