top of page

עורב לבן - השיר אנחנו לא נציית: למוסדות והאשליה החולנית שלהם ברוכים הבאים למהפכה - לא לציית לשקרים29 views0 comments
bottom of page